Tilsynsrapportar og FoU

Her finner du lenker til tilsynsrapporter og rapporter etter FoU-prosjekt initiert av Vegtilsynet.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2018-12 Klimatilpasning i driftsfasen Haugesund Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region vest
2018-12 Klimatilpasning i driftsfasen Fjordane Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region vest
2018-12 Klimatilpasning i driftsfasen Voss og Hardanger Drift og vedlilkehold Statens vegvesen, Region vest
2018-07 Klimatilpassing i driftsfasen. Region nord Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region nord
2018-10 2018_Etterlevelse av EU-forordning 886-2013 trafikkinformasjon Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2018-08 Trafikksikkerheit i tunnelar som ikkje er oppgraderte Tunnelsikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2018-06 Vinterdrift av gang- og sykkelveger Drift Statens vegvesen, Region øst
2018-05 Klimatilpasning i driftsfasen – skred. Region midt Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region midt
2018-01 Krav til bruk av ledebil ved tunnelarbeid Tunnelsikkerhet/arbeidsvarsling Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2018-04 Beredskapsplanlegging for vêrutsette strekningar Beredskap Statens vegvesen, Region vest
2018-03 Klimatilpasning i vegprosjekter, Region midt Planlegging Statens vegvesen, Region midt
2018-02 Klimatilpasning i vegprosjekter, Region nord Planlegging Statens vegvesen, Region nord
2017-12 Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler Tunellsikkerhet/arbeidsvarsling Statens vegvesen, Region vest
2017-09 Klimatilpasning i vegprosjekter Planlegging Statens vegvesen, Region øst
2017-11 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter Utbygging Nye veier AS
2017-08 Trafikkberedskap på omkjøringsruter Beredskap Statens vegvesen,Region sør
2017-07 Etterlevelse av EU-forordning 886-2013 Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2017-06 Kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling Utbygging Statens vegvesen, Region midt
2017-05 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen, Region vest
2017-04 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen, Region øst
2017-03 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen, Region midt
2017-02 Inspeksjon av bruer Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region vest
2017-01 Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region øst
2016-10 Styringssystem for sikker veg Overordnet sikkerhetsstyring Nye Veier AS
2016-09 Samordning av vedlikehaldstiltak Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Region vest
2016-08 Beredskapsplanar for vêrutsette strekningar Beredskap Statens vegvesen, Region nord
2016-07 Etterlevelse av EU-forordning 886_2013
2016-06 Vegdirektoratets behandling av fravik fra krav i normaler Overordnet sikkerhetsstyring Vegdirektoratet
2016-05 Måloppnåelse og styringsinformasjon for oppfølging av driftskontrakter Drift Vegdirektoratet
2016-04 Oppfølging av arbeidsvarsling Utbygging Statens vegvesen, Region øst
2016-03 Inspeksjon av bruer Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region nord
2016-02 Oppfølging av stikkprøvekontrollar i driftskontraktar Drift Statens vegvesen, Region sør
2016-01 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt Utbygging Statens vegvesen, Region vest
2015-06 Oppfølging av driftskontrakter Drift Statens vegvesen, Region vest
2015-05 Risikoanalyse av vegtunnelar Tunnelsikkerhet Statens vegvesen, Region øst
2015-04 TS-revisjon i samsvar med trafikksikkerheitsforskrifta Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen Region sør og Region nord
2015-03 Trafikkberedskap - planlegging og etablering av omkjøringsruter Beredskap Statens vegvesen, Region midt
2015-02 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekt Utbygging Statens vegvesen, Region øst
2015-01 Trafikkberedskap - planlegging av omkøyringsruter Beredskap Statens vegvesen, Region sør
2014-04 Avviks- og fråviksbehandling i reguleringsplanfasen Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Region midt
2014-03 Arbeidsvarsling - varsling og sikring av arbeid på og ved veg Utbygging Statens vegvesen, Region vest
2014-02 Styring og oppfølging av driftskontrakter Drift Statens vegvesen, Region øst
2014-01 Implementering av vegsikkerheitsforskrifta og tunnelsikkerheitsforskrifta Overordnet sikkerhetsstyring Vegdirektoratet
2013-05 Handtering av risiko for vêrrelaterte hendingar Beredskap Statens vegvesen, Region nord
2013-04 Håndtering av sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med vegdekkeprosjekter Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Region sør
2013-03 Ivaretaking av mjuke trafikantar i reguleringsplanfasen Planlegging Statens vegvesen, Region midt
2013-02 Oppfølging av driftskontraktar for vinterdrift Drift Statens vegvesen, Region vest
2013-01 Oppfølging av sikkerheitstilrådingar frå SHT Læring Vegdirektoratet
2012-02 Trafikksikkerhetsgjennomgang i utbyggingsfasen Utbygging Statens vegvesen Region øst
2012-01 Kvalitetssystemet i Statens vegvesen Overordnet sikkerhetsstyring Vegdirektoratet