Tildelingsbrev til Vegtilsynet 2018

Tildelingsbrevet er Samferdselsdepartementets oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, og stiller bevilgningen til rådighet for Vegtilsynet.

Tildelingsbrevet trekker opp mål, prioriteringer og krav for virksomheten i 2018.

Tildelingsbrev 2018