Trafikksikre omkjøringsruter i Region sør?

Trafikksikkerheten på omkjøringsrutene i Region sør er bedre ivaretatt enn for to år siden, men fortsatt gjenstår det noe arbeid, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Hendelser som fører til at vegnettet må stenge, som for eksempel ras, flom og trafikkulykker, kan få store konsekvenser for framkommelighet og sikkerhet. Statens vegvesen har ansvaret for beredskapen på vegnettet, og omkjøringsruter er en viktig del av den.

Vegtilsynet har ført tilsyn med om Statens vegvesen, Region sør har sikret at trafikksikkerheten blir ivaretatt på omkjøringsruter dersom vegnettet blir stengt. Spesielt viktig var det å undersøke om regionen hadde gjennomført tiltak etter en tilsvarende tilsynssak i 2015.

Samlet sett viste tilsynssaken at Region sør har gjort et omfattende arbeid siden sist undersøkelse, men at det gjenstår noe arbeid før alle planer er i samsvar med krav. Regionen bør gjennomføre øvelser for å se om planverket fungerer etter intensjonene, og bruke erfaringene til å videreutvikle planene.

 Regionen har nå etablert et planverk som består av en regional trafikkberedskapsplan og av lokale trafikkberedskapsplaner for hver av de fem vegavdelingene. Men det er fortsatt mangler ved kartlegging av problempunkter på omkjøringsrutene, og i beskrivelsen av omkjøringsrutene.

 Regionen har etablert rutiner som skal sikre at planene er oppdaterte, og rutiner for å gjøre de tilgjengelige for entreprenører med ansvar for trafikkberedskap.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2017-08 Trafikkberedskap på omkjøringsruter Beredskap Statens vegvesen,Region sør