Trafikksikkerhetsrevisjoner i fem regioner

Som oppfølging av tilsynssak angående trafikksikkerhetsrevisjoner i Region nord og sør i 2015, har Vegtilsynet undersøke status i de tre andre regionene i Statens vegvesen.

Vegsikkerhetsforskriften setter krav til at alle vegprosjekter på TEN-T-vegnettet skal revideres flere ganger i løpet av prosjektforløpet. Trafikksikkerhetsrevisjoner skal være barriere mot eventuelle sikkerhetsmessige avvik i reguleringsplaner, i byggeplaner og i byggefasen før åpning av vegene.

Tidligere tilsynssaker har vist at det er lite kjennskap til og kunnskap om vegsikkerhetsforskriften i regionene og at trafikksikkerhetsrevisjoner i for liten grad ble utført.

Vegtilsynet undersøkte om det var gjennomført TS-revisjoner, om de var gjennomført innen fristene og om det var tatt stilling til de trafikksikkerhetsfunnene som ble gjort i revisjonene.

Region midt hadde gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon på tolv av 14 vegprosjekter, og av de tolv revisjonene var det syv som var gjennomført innen fristen. Vegtilsynet pekte i den forbindelse på at det er viktig å gjennomføre revisjonene innen fristene, slik at trafikksikkerhetsproblemer som avdekkes kan rettes opp før neste fase.

I Region øst var det ingen tilsynsfunn i de fem vegprosjektene som saken omfattet.

Region vest hadde ikke gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon i samsvar med krav på ett av sju vegprosjekter. Alle de seks revisjonene var alle utført innen fristen. Regionen hadde ikke tatt stilling til de trafikksikkerhetsproblemene som var beskrevet, i to av de seks revisjonsrapportene.

Regionene har fått en frist for å gi tilbakemelding på hvordan funnene vil bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak.

Figurene under viser funnene for alle tilsynssakene.

TS fig 1
TS fig 2
TS fig 3
Nr. Navn Tema Tilsynspart
2015-04 TS-revisjon i samsvar med trafikksikkerheitsforskrifta Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen Region sør og Region nord
2017-05 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen, Region vest
2017-04 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen, Region øst