Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter

Vegtilsynet ville undersøke om Nye Veier AS har etablert rutiner for å sikre teknisk kvalitet i utbyggingsprosjektene sine. Selv om det var ulikheter mellom vegprosjektene, konkluderte Vegtilsynet med at det ikke var noen funn i saken.

Nye Veier har startet utbygging på fire strekninger, som dannet grunnlag for tilsynssaken:

• E6 Kolomoen - Arnkvern

• E6 Arnkvern - Moelv

• E18 Rugtvedt - Dørdal

• E18 Tvedestrand - Arendal

Saken viste at Nye Veier AS har etablert et styringssystem for teknisk kvalitet, hvor «Retningslinjer for teknisk kvalitet» og «Prosedyre for teknisk oppfølgning» er styrende dokumenter.

Nye Veier AS har etablert rutiner for å sikre teknisk kvalitet, og for å sikre at disse blir etterlevd likt i utbyggingsområdene. Prosjektene er startet til ulike tidspunkter, og er basert på ulike utgaver av prosedyrer og maler. Dette fører til ulikheter mellom de undersøkte prosjektene, og mellom prosjekter og prosedyrer.

Vegtilsynet har forståelse for at Nye Veier AS må opparbeide seg en «beste praksis» for sitt styringssystem, og at systemet derfor må være dynamisk i oppstarten.

Vegtilsynets vurdering er derfor at det ikke er funn i saken.