Aktuelt

Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter

22. november 2017

Vegtilsynet ville undersøke om Nye Veier AS har etablert rutiner for å sikre teknisk kvalitet i utbyggingsprosjektene sine. Selv om det var ulikheter mellom vegprosjektene, konkluderte Vegtilsynet med at det ikke var noen funn i saken.

Trafikksikre omkjøringsruter i Region sør?

7. september 2017

Trafikksikkerheten på omkjøringsrutene i Region sør er bedre ivaretatt enn for to år siden, men fortsatt gjenstår det noe arbeid, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Feil ved arbeidsvarsling i Region midt

4. september 2017

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region midt. Det ble gjennomført stikkprøvekontroller på sju arbeidssteder rundt om i regionen. Som i flere andre regioner, fant Vegtilsynet også i Region midt flere alvorlige feil, til tross for at regionen allerede i 2011 vedtok å styrke oppfølgingen av arbeidsvarsling.

Farlige rekkverk og lavt inspeksjonsnivå langs E6 og Rv3

15. mai 2017

Statens vegvesen skal inspisere vegnettet for å kontrollere at det er i samsvar med krav. Feil og mangler på og ved vegen kan blant annet skyldes manglende inspeksjoner, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Mangelfull oversikt over tilstanden på bruene i Region vest

22. mai 2017

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen, Region vest har oversikt over tilstanden på bruene i regionen. Ein slik oversikt er viktig når vedlikehaldstiltak skal prioriterast slik at sikkerheita vert teke i vare.

Trafikksikkerhetsrevisjoner i fem regioner

22. mai 2017

Som oppfølging av tilsynssak angående trafikksikkerhetsrevisjoner i Region nord og sør i 2015, har Vegtilsynet undersøke status i de tre andre regionene i Statens vegvesen.

Samordning av vedlikehaldstiltak

3. mai 2017

Vegtilsynet har undersøkt om Region vest samordnar ulike vedlikehaldstiltak slik at til dømes rekkverk vert sett i stand når ein legg ny asfalt.

Vegtilsynet markerte fristillelse

27. mars 2017

Vegtilsynet ble fristilt fra Statens vegvesen 1. januar i år. Dette ble markert på Voss kulturhus mandag 23. januar. Til stede var Samferdselsministeren, Vegdirektøren, representanter fra Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Statens havarikommisjon, NAF, KNA, Opplysningsrådet for veitrafikken og de ansatte i Vegtilsynet.

Tilsyn med Nye Veier AS sitt styringssystem for sikker veg

27. mars 2017

Vegtilsynet har ført tilsyn med den delen av Nye Veier AS sitt styringssystem som ivaretar krav til kvalitet og sikre veger. Konklusjonen i tilsynsrapporten er at systemet er tilstrekkelig i den fasen Nye Veier er i per i dag, men må forbedres før første vegutbygging starter.

Manglande beredskapsplanar i Region nord

27. mars 2017

Manglande planverk gjer at Statens vegvesen, Region nord ikkje har sikra god nok beredskap for vêrutsette strekningar, meiner Vegtilsynet i ny rapport.