Aktuelt

Trafikksikkerheit ved arbeid i tunnelar

11. januar 2018

Vegtilsynet fann alvorlege feil ved arbeidsvarslinga i fire av fem tunneloppgraderings-prosjekt i Region vest.

Klimatilpasning i vegprosjekter

2. januar 2018

Statens vegvesen, Region øst følger i stor grad kravene til klimatilpasning ved planlegging av vegprosjekter. Det viser en ny tilsynsrapport fra Vegtilsynet.

Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter

22. november 2017

Vegtilsynet ville undersøke om Nye Veier AS har etablert rutiner for å sikre teknisk kvalitet i utbyggingsprosjektene sine. Selv om det var ulikheter mellom vegprosjektene, konkluderte Vegtilsynet med at det ikke var noen funn i saken.

Trafikksikre omkjøringsruter i Region sør?

7. september 2017

Trafikksikkerheten på omkjøringsrutene i Region sør er bedre ivaretatt enn for to år siden, men fortsatt gjenstår det noe arbeid, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Feil ved arbeidsvarsling i Region midt

4. september 2017

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region midt. Det ble gjennomført stikkprøvekontroller på sju arbeidssteder rundt om i regionen. Som i flere andre regioner, fant Vegtilsynet også i Region midt flere alvorlige feil, til tross for at regionen allerede i 2011 vedtok å styrke oppfølgingen av arbeidsvarsling.

Farlige rekkverk og lavt inspeksjonsnivå langs E6 og Rv3

15. mai 2017

Statens vegvesen skal inspisere vegnettet for å kontrollere at det er i samsvar med krav. Feil og mangler på og ved vegen kan blant annet skyldes manglende inspeksjoner, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Mangelfull oversikt over tilstanden på bruene i Region vest

22. mai 2017

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen, Region vest har oversikt over tilstanden på bruene i regionen. Ein slik oversikt er viktig når vedlikehaldstiltak skal prioriterast slik at sikkerheita vert teke i vare.

Trafikksikkerhetsrevisjoner i fem regioner

22. mai 2017

Som oppfølging av tilsynssak angående trafikksikkerhetsrevisjoner i Region nord og sør i 2015, har Vegtilsynet undersøke status i de tre andre regionene i Statens vegvesen.

Samordning av vedlikehaldstiltak

3. mai 2017

Vegtilsynet har undersøkt om Region vest samordnar ulike vedlikehaldstiltak slik at til dømes rekkverk vert sett i stand når ein legg ny asfalt.

Vegtilsynet markerte fristillelse

27. mars 2017

Vegtilsynet ble fristilt fra Statens vegvesen 1. januar i år. Dette ble markert på Voss kulturhus mandag 23. januar. Til stede var Samferdselsministeren, Vegdirektøren, representanter fra Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Statens havarikommisjon, NAF, KNA, Opplysningsrådet for veitrafikken og de ansatte i Vegtilsynet.