Tilsyn med riksveginfrastrukturen

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er teke i vare av Statens vegvesen og Nye Veier AS. Vegtilsynet skal vere bygd opp som eit risikobasert systemtilsyn. Tilsynsrapportar og utgreiingar finn du i lenka under

Gå til tilsynsrapportar og FoU

Aktuelt

Trafikksikkerheit ved arbeid i tunnelar

11. januar 2018

Vegtilsynet fann alvorlege feil ved arbeidsvarslinga i fire av fem tunneloppgraderings-prosjekt i Region vest.

Klimatilpasning i vegprosjekter

2. januar 2018

Statens vegvesen, Region øst følger i stor grad kravene til klimatilpasning ved planlegging av vegprosjekter. Det viser en ny tilsynsrapport fra Vegtilsynet.

Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter

22. november 2017

Vegtilsynet ville undersøke om Nye Veier AS har etablert rutiner for å sikre teknisk kvalitet i utbyggingsprosjektene sine. Selv om det var ulikheter mellom vegprosjektene, konkluderte Vegtilsynet med at det ikke var noen funn i saken.

Trafikksikre omkjøringsruter i Region sør?

7. september 2017

Trafikksikkerheten på omkjøringsrutene i Region sør er bedre ivaretatt enn for to år siden, men fortsatt gjenstår det noe arbeid, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.